درباره  شرکت آزمایشگاه نمونه آزمای ماد

شرکت آزمایشگاه نمونه آزمای ماد، به عنوان آزمایشگاه همکار وزارت بهداشت در حوزه کنترل مواد غذایی و انجام آزمایشات مربوطه فعالیت می نماید.

 تماس با  شرکت آزمایشگاه نمونه آزمای ماد

 ارسال پیام به  شرکت آزمایشگاه نمونه آزمای ماد