انجمن صنفی کارگری مسئولین ایمنی و بهداشت کار شرق تهران

گسترش روزافزون صنایع و افزایش حوادث و در نتیجه نیاز به استقرار و گسترش فرهنگ بهداشت، ایمنی و محیط زیست موجب ایجاد تشکلهای صنفی گردیده است. در این راستا با توجه به نبود حمایت های صنفی در رسته ایمنی و بهداشت از کارشناسان و فعالین این عرصه در سطح منطقه شرق تهران و همچنین گستردگی جغرافیایی به کار بیش از 100 کارشناس در این حوزه، نسبت به ایجاد این تشکل اقدام گردید. پس از برگزاری انتخابات، انجمن صنفی کارگری مسئولین ایمنی و بهداشت کار شرق تهران با شماره ثبت 506-3/1-7 در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران ثبت گردید.
خط مشی انجمن صنفی کارگری مسئولین ایمنی و بهداشت کار شرق تهران عبارتند از:
- تلاش و کوشش در جهت استيفای حقوق و خواست های مشروع و قانونی اعضاء
- تقويت روحيه همکاری و مشارکت اعضاء محترم در کليه امور صنفی
- همکاری و تعامل دو جانبه بين اعضاء محترم و انجمن در کليه امور صنفی
- پايبندی به قوانين و مقررات جاری و رعايت اخلاق حرفه ای
- انتشار و انعکاس صادقانه مسائل و مشکلات و پيشنهادات انجمن و اعضاء در مراجع ذيربط
- همکاری با دستگاه های اجرائی و مراجع ذيربط به منظور اجرای قوانين و مقررات
- ارتقاء جايگاه متخصصين ایمنی صنعتی و بهداشت حرفه اي در صنعت
- حفظ و صيانت از نيروي كار ( بعنوان والاترین سرمايه هر سازمان)
- ارتقاء فرهنگ ايمني، بهداشت و محیط زیست در جامعه کارگری و کارفرمایی
- ايجاد ارتباط با ساير انجمن های صنفی و همکاری لازم
- پشتيبانی از مسائل آموزشی و پيشرفت های علمی و حرفه ای

کلمات قابل جستجو

  • بهداشت
  • ایمنی
  • محیط زیست
  • تشکل صنفی
  • انجمن صنفی کارگری
  • ایمنی و بهداشت کار
  • شرق تهران
  • ایمنی صنعتی
  • بهداشت حرفه ای
  • صنعت

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی