قوانین و مقررات، آئین نامه ها، رهنمودها و استانداردهای HSEE